W dniu 18.12.2017 r. Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 – miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża, pow. łomżyński, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski”,
w zakresie robót budowlanych obejmujących:
1. budowę jezdni szerokości 7,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy,
2. przebudowę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką, zjazdami i ciągiem pieszo-rowerowym,
3. budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej, bitumicznej oraz z kostki betonowej,
4. budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej,
5. budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie projektowanej trasy o szerokość 3,00 m,
6. budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,
7. budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz na terenie zabudowanym 
o szerokość 2,00 m,
8. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
9. budowę zatoki do ważenia pojazdów,
10. przebudowę wodociągu, budowę i przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia, niskiego napięcia oraz oświetleniowej, budowę kanalizacji deszczowej 
z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę drenażu,
11. budowę kanału technologicznego,
12. budowę i przebudowę rowów przydrożnych.