W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności

  1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

  2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

  3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Oświadczenie

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  •  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), 

  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), 

  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017.

Termin składania oświadczeń od 15 lutego do 14 marca nie ulega przywróceniu.

Rolnicy którzy kwalifikują się do złożenia oświadczeń a nie złoży go w terminie będzie składał wniosek. W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, lub chce wystąpić od dodatkowe płatności niż w/w wtedy należy złożyć zmianę do wniosku .

Oświadczenie będzie można pobrać ze strony internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl., w biurach powiatowych: ARiMR, ODR oraz w UG Nowogród lub ze strony internetowej urzędu z chwila opublikowania przez ARiMR.

Wypełnione oświadczenie rolnik składa w biurze powiatowym ARiMR.

Przy składaniu oświadczenia rolnik powinien złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła lub wcześniej założyć sobie hasło poprzez stronę wg zasad poniżej. Pozwoli to na bezproblemowe obsłużenie wniosku jeśli wynikną zmiany we wniosku lub zachce skorzystać z innych płatności.

Wniosek w formie elektronicznej

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Aplikacja będzie dostępna od 15 marca.

Aby złożyć taki wniosek rolnik musi posiadać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR w postaci hasła i loginu. ARiMR przewidziała dwie możliwości uzyskania dostępu :

1 . Złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie hasła i loginu wzory wniosków z załącznikach: - zał. nr 1 dotyczy osób które nie posiadały zwierząt i nie mają zarejestrowanej siedziby stada ubiegają się tylko o dopłaty do powierzchni gruntów w gospodarstwie.

- zał. nr 2 dotyczy osób które posiadają zwierzęta i maja zarejestrowaną siedzibę stada lub chcą zarejestrować siedzibę stada i utrzymywać przynajmniej jedną sztukę zwierząt podlegających systemowi rejestracji w ARiMR lub tez chcą zaktualizować swoje dane w systemie jednocześnie ubiegają się o płatności do powierzchni gruntów w gospodarstwie. Złożenie tego załącznika o nadanie hasła i loginu pozwoli również na dostęp do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt polegającego na wykonywanie zgłoszeń do ARiMR ( urodzenia przemieszczenia itp. oraz sprawdzanie stanu).

Wypełniony wniosek o nadanie loginu i hasła składa się w biurze powiatowym ARiMR w Łomży ul. Nowa 2, pok. 405. Wydawanie hasła i loginu odbywa się na bieżąco.

2. Rolnik może również bezpośrednio poprzez stronę ARiMR uzyskać hasło i login do systemu bezpośredni link poniżej https://interop.doplaty.gov.pl/ewniosek/nowe_konto/nadanieLoginu.xhtml

Przy tym sposobie przed przystąpieniem do tworzenia swojego konta wymagane są następujące dane weryfikacyjne:

  • numer identyfikacyjny producenta (numer EP) 9 cyfrowy,

  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),

  • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017* (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Przy korzystaniu z tego wariantu prosimy o zapoznanie się z wytycznymi umieszczonymi na stronie ARiMR gdzie opisano krok po kroku tworzenie konta.

ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

Po uzyskaniu hasła i loginu będzie można przystąpić do wypełnienia wniosku o przyznanie płatności. Wniosek będzie wypełniany w aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej ARiMR od 15 marca 2018 r.

Termin składania wniosków przez internet od 15 marca do 15 maja.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków o płatności bezpośrednie znajdują się na stronach internetowych ARiMR.

 

Informujemy również że w dniu 16 luty 2018r o godz. 10.30 odbędzie się szkolenie informacyjne w MGOK w Nowogrodzie na temat płatności w 2018. Organizatorem szkolenia jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży przy udziale ARiMR. Serdecznie zapraszamy na to szkolenie.

 

W każdy piątek w godzinach od 8.30 do 14.00 w UMG Nowogród odbywa się dyżur pracownika PZDR w Łomży – Michał Zdrodowski tel. 509940093, u którego można uzyskać informacji nt. wypełniania wniosków i inne tematy związane z rolnictwem. W pozostałe dni zapraszamy do biura PZDR w Łomży ul Nowa 2 III piętro.

 

Wniosek i nadanie loginu i kodu dostępu

Wniosek producenta

 

Autor Michał Zdrodowski

Kierownik PZDR w Łomży