Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na okres świadczeniowy 2019/2021, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r.  w wersji papierowej. Wnioski drogą elektroniczną można składać od dnia 1 lipca 2019 r. przez bankowość elektroniczną, przez stronę MRPiPS empatia.mrpips.gov.pl, portal PUE ZUS. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą  w formie tradycyjnej od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. (przez bankowość elektroniczną, przez stronę MRPiPS empatia.mrpips.gov.pl).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS)

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 lipca 2019 r.
do 31 maja 2021 r., wnioskodawca, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r.
do 30 września 2019 r. (od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej, od 1 sierpnia 2019 r.
w  wersji papierowej). Jeśli wnioskodawca złoży w ww. okresie kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Od 1 lipca należy złożyć JEDEN wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r.

Świadczenia na uprawnione dzieci będą przyznane do 31 maja 2021 r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku barku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.
Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy na okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Informujemy, że świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy oraz świadczenie Dobry Start będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie tutejszego ośrodka od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 15.30 lub pod numerem telefonu 86 217-55-61