Wszystkie lasy są piękne, ale te w naszej części kraju mają urok szczególny. Znawcy twierdzą, że należą one do najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych. W połączeniu z brakiem, niszczącego środowisko naturalne, przemysłu sprawia to, że nasz region jest jednym z najczystszych ekologicznie i stanowi część terenu zwanego "zielonymi płucami Polski".

Dominują bardziej palne lasy iglaste, które stanowią 75% kompleksów leśnych. Największe kompleksy leśne występują na terenie "Czerwonego boru" oraz wzdłuż drogi Nowogród - Myszyniec (kompleks Puszczy Kurpiowskiej).

Lasy państwowe pozostają pod ścisłą administracją Nadleśnictwa Nowogród zaliczonego do I kategorii zagrożenia pożarowego i Nadleśnictwa Łomża zaliczonego do II kategorii zagrożenia pożarowego. Bardzo duże zagrożenie stanowią lasy prywatne, które są luźno związane z administracją lasów państwowych, co w zestawieniu z dużą degradacją i zaniedbaniami gospodarczymi, niewłaściwie prowadzonymi pracami porządkowymi i ochronnymi ma wpływ na powstanie i szybsze rozprzestrzenianie się znacznej ilości pożarów.

Mimo prowadzonej działalności prewencyjnej przez komendę Miejską państwowej Straży Pożarnej w Łomży pożary lasów zdarzają się nadal i pochłaniają czasami znaczne obszary terenów leśnych.

Najczęstszymi przyczynami tych pożarów są:

- nieostrożność osób dorosłych,

- podpalenia.

Z danych Komendy Głównej PSP wynika, że nieostrożność ludzi i celowe podpalenia to około 70% pożarów w lasach. pozostałe 30% stanowią przypadki, w których nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny. Jesteśmy jednak przekonani, że one także zostały spowodowane przez człowieka.

Szczyt palności, co potwierdzają statystyki z lat ubiegłych, przypada na miesiące wakacyjne. Związane jest to z warunkami atmosferycznymi i nieostrożnością osób przebywających na terenach leśnych.

W bieżącym roku w lasach w powiecie łomżyńskim powstało już 5 pożarów. Trwa obecnie okres słonecznej pogody, która przyczynia się do występowania III stopnia zagrożenia pożarowego (zagrożenie pożarowe lasu duże - najwyższe).

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży ze względu na aktualnie obowiązujący najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego na terenie nadleśnictw naszego powiatu zwraca się z apelem do społeczeństwa o zachowanie szczególnej ostrożności podczas posługiwania się ogniem w czasie przebywania na obszarach leśnych i wokół nich.

W lesie i jego pobliżu należy zachować szczególna ostrożność. W samym lesie jak i w odległości do 100 metrów od jego granicy nie wolno rozpalać ognisk, rozpalać grilla, wyrzucać niedopałków papierosów. Kiedy przejeżdżamy przez obszar leśny poruszamy sie tyko drogami do tego wyznaczonymi, przy których stoją odpowiednie znaki drogowe. Postój samochodów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. na razie, na terenie nadleśnictw naszego powiatu nie wydano zakazów wstępu do lasu, ale należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów i bieżących ostrzeżeń.

Jeśli zauważysz pożar w lesie to:

- zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną (telefon 998 lub 112),

- oceń sytuację, jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m2), a także zboże lub ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia, w tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia,

- jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie - uciekaj! W przypadku rozprzestrzenienia sie pożaru ewakuuj sie w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru. Jeśli znajdziesz sie w strefie zadymienia pochyl się nisko (przy ziemi jest mniej dymu) oraz osłoń usta i nos chustką lub częściami odzieży,

- jeśli to możliwe udaj się na drogę dojazdową do lasu, oczekuj na jednostki straży pożarnej lub służbę leśną i wskaż im miejsce powstania pożaru.

Alarmując straż pożarną po zgłoszeniu dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaj następujące informacje:

- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonisz,

- co się pali, miejsce pożaru,

- czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,

- po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

Pamiętaj! Z jednego drzewa można zrobić nawet milion zapałek, ale wystarczy tylko jedna zapałka, żeby zniszczyć miliony drzew!