Żołnierzem zawodowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która odbyła czynną służbę wojskową, nie jest karana za przestępstwo umyślne, posiada odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, pełnionej w jednym z trzech korpusów kadry zawodowej: oficerów, podoficerów i szeregowych.

Procedury powołania do zawodowej służby wojskowej

Po uzyskaniu zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek (wzór dostępny w WKU) o powołanie do zawodowej służby wojskowej, do którego dołączają:

- życiorys,

- odpis skrócony aktu urodzenia,

- odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,

- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,

- kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,

- zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,

- dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy,

- inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Po analizie w/w dokumentów wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej  w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz teczką akt personalnych - w przypadku byłych żołnierzy zawodowych wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 do zawodowej służby wojskowej, który przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem.

Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy do zawodowej służby wojskowej, zawartym kontrakcie na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydanym rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy na stanowisko służbowe, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.