Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie w zakresie robót budowlanych

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2017, poz. 1579 tj.), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

I. Przedmiot zamówienia.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

dla zadania „Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie”

w zakresie robót budowlanych i prac konserwatorskich na działce o numerze geodezyjnym 1185 położonej w miejscowości Nowogród na skrzyżowaniu ulic Miastkowskiej i Poległych.

II. Termin realizacji do 30 września 2019 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi,

- posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń oraz spełniają wymagania art. 37c, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca, który nie spełnia wszystkich powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-        prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia;

- kopię dokumentu nadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,

- kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.

Kontakt:

– Lilia Estkowska tel. 86 217 55 45; 

– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28; 509 376 258.

Składane na załączonym formularzu oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres M-GOK w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 45; e-mailem mgoknowogrod15@wpmpl , temat: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania:  Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie

Termin składania ofert upływa dnia 5.10.2018 r. godz. 12.00.

 

<<Załącznik 1 - formularz oferty>>

<<Załącznik 2 - umowa>>