Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym. Celem konkursu jest pokazanie piękna przyrody, architektury, życia codziennego mieszkańców.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pn. „PIĘKNO NOWOGRODU WCZORAJ I DZIŚ”

 

 • 1

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NOWOGRODU.
 • 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, architektury, życia codziennego mieszkańców oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, toczącego się życia, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

 

 • 3

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
 2. Konkurs został podzielony na dwie części:

- fotografia archiwalna

- fotografia współczesna.

 1. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze Nowogrodu i okolic.

- Dla fotografii współczesnej obecnie tj. od roku 1980 do chwili obecnej.

- Dla fotografii Nowogród wczoraj od czasów najstarszych do roku 1980.  Fotografie powinny zostać zrobione ze starych archiwalnych zdjęć.

 

 • 4

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z gminy Nowogród.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

 

 • 5

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
 3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie.
 5. Uczestnik konkursu może przesłać 2 fotografie w formie zdjęcia o formacie 20x30cm. Nie mogą być wydruki komputerowe lub ksera. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_ imię i nazwisko”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 6. Adres do zgłoszeń fotografii: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
 7. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w M-Gok Nowogród lub na stronie https://www.facebook.com/stowarzyszenienowogrod/?ref=bookmarks
 8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora konkursu.
 9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
 10. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

  

 • 6
 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

 

 • 7

Terminarz

 1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej https://www.facebook.com/stowarzyszenienowogrod/?ref=bookmarks
 2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 16.11.2018 r. do godziny 12.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 19-23.11.2018 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 26.11- 24.12.2018,r. w Miejskiej Bibliotece w Nowogrodzie.
 5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w listopadzie br. na uroczystym spotkaniu podsumowującym konkurs.

 

 • 8

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

 

<<Załącznik 1 - karta zgłoszenia i zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie>>