Szanowni mieszkańcy Gminy Nowogród mamy kolejną szansę na poprawę dróg śródpolnych i dojazdowych do pól. Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Scalanie gruntów

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Inwestycje w środki trwałe”, podziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, na operacje typu: Scalanie gruntów w terminie od dnia 5 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30. Ostateczny termin naboru projektów upływa 31 grudnia 2018 roku o godz. 15:30.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na naszej stronie internetowej - kliknij

Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu 85 66 54 760 lub 723, 724, 725, 762.


Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński

 

Kto może być beneficjentem działania?

O pomoc może ubiegać się starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Jaka jest kwota i zakres wsparcia?

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:

 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;

1900 euro na 1 ha scalanych gruntów poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.

Jakie koszty podlegają refundacji?

Refundacji podlegają koszty związane między innymi z opracowaniem projektu scalenia, w szczególności dokonanie niezbędnych pomiarów, oszacowanie wartości gruntów, projekt rozmieszczenia nowych działek i sporządzenie całej dokumentacji geodezyjno-prawnej, określanej mianem papierowej.

Refinansowane są także  koszty zagospodarowania poscaleniowego, czyli tych przedsięwzięć, które są realizowane już po scaleniu. Na przykład są to koszty  budowy lub przebudowy, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów, a także prac agrotechnicznych.