10 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady III sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Nr I/18 z dnia 21.11.2018r. oraz Nr II/18 z dnia 21.11.2018r. 
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
4. Interpelacje i zapytania
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowogrodzie
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Program Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowogród. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogród. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nowogród w prawo własności tych gruntów osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi gruntów i właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2018.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowogrodu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla.
15. Sprawy różne.