28 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr III/18
3. Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodu z działalności w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowogród na rok 2018.- opinia Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w Gminie Nowogród- opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023.- opinia Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na rok 2019 – opinia Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
11. Składanie interpelacji.
12. Sprawy różne.