Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych

 

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI - “KURPIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA”


Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych z regionu Kurpiowszczyzny- Puszczy Zielonej
Technika wykonania pracy - dowolna plastyczna płaska (malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki łączone, bez materiałów sypkich)
Format pracy od A4 do A3.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, dotychczas niepublikowaną.
Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematem konkursu,
b) samodzielność i jakość wykonania,
c) oryginalność,
d) stopień trudności wykonania.

I. Organizator
1. Organizatorem konkursu “ KURPIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA” jest Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie
2. Adres Organizatora: Przedszkole Samorządowe z ZSS w Nowogrodzie, ul. Nowa 6 18-414 Nowogród
https://www.facebook.com/przedszkolenowogrod/
Tel: 86 2175556, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Koordynator Konkursu: Grażyna Chojnowska, Halina Kurowska

II. Cel
1. Celem Konkursu jest:
• promowanie, rozpowszechnianie wśród dzieci kultury i sztuki kurpiowskiej,
• rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej
• zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką regionalizmu,
• uwrażliwienie na piękno i oryginalność środowiska lokalnego

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest organizowany dla dwóch kategorii wiekowych:
a) I kategoria wiek od 3 do 6 lat /przedszkole/
b) II kategoria wiek od 7 do 9 lat /klasy I-III/
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nieprezentowanej na innych konkursach.
4. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
5. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone
b) sporządzone w formacie – A4, A3
6. Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu.
7. Prace nie podlegają zwrotowi.
8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie.
9. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji kurpiowszczyzny.

IV. Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace z wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 29.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Przedszkole Samorządowe z ZSS w Nowogrodzie, ul. Nowa 6 18-414 Nowogród
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

V. Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator.
2. Decyzje Komisji są ostateczne.
3.Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej. Przewiduje się również wyróżnienia dla każdej kategorii. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
5. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie:
http://www.zss-nowogrod.pl/
https://www.facebook.com/przedszkolenowogrod/pl

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/przedszkolenowogrod/
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.