25 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady VII sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Nr IV/18 z dnia 28.12.2018r, Nr V/18 z dnia 07.01.2019r., Nr VI/19 z dnia 01.02.2019r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
4. Interpelacje i zapytania
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę, w sprawie powołania składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021– opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innych uzależnień za 2018 rok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród. – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogród. – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie– opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym ( lokal nr 1, pow. 53,40 m2) – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym ( lokal nr 6, pow. 40,78 m2) – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym ( lokal nr 9, pow. 70,81 m2) – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mątwica w trybie przetargowym – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2019 r. – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia pod nazwą „Łomżyńskie Forum Samorządowe”. – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowogród lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. – opinia Komisji Rewizyjnej
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok– opinia Komisji Rewizyjnej
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023– opinia Komisji Rewizyjnej
22. Sprawy różne.