28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady IX sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z 25.03.2019r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok – opinia komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nowogród za 2018 rok.
8. Debata nad raportem o stanie gminy:
a) Głosy radnych.
b) Głosy mieszkańców.
9. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania – uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – opinia komisji rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu – wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
12. Sprawy różne.