Przypominamy mieszkańcom Gminy Nowogród posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba), że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga ponadto dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Nowogrodu zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 ze zm.)

Gminy, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustaw, prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na terenie naszej gminy wywóz nieczystości ciekłych prowadzi KZB w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, tel. 86 217 55 39.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz regulaminem utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród, przyjętym uchwałą z dnia 19 lipca 2016 r. Nr XXVI/99/16 (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z  2016 r., poz.3131)

*Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

*Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust.1.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.                                  

Za brak umowy nakładany jest na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł oraz za brak potwierdzeń opróżniania zbiornika bezodpływowego mandat w wysokości do 500 zł.