5 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady X sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołów Nr VIII/19 z 30.05.2019r. oraz Nr IX/19 z 28.06.2019r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
4. Interpelacje i zapytania
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogród na lata 2016-2022 – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – opinia Komisji Rewizyjnej
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023 – opinia Komisji Rewizyjnej
11. Sprawy różne