20 września 2019r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr X/19 z 05.08.2019r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowogród – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowogród pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze- – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020- 2023 – głosowanie tajne
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród.- opinia Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 11. Sprawy różne