Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, młodzieży oraz dorosłych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Zasady konkursu:

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjna ozdoba choinkowa” jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Nowogrodzie

2. CEL KONKURSU:
a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,
b) poznanie tradycyjnych form i kształtów, jakie posiadały zabawki na choinkę, a także materiałów, z których były wykonywane,
c) rozwijanie zdolności manualnych,
d) pielęgnowanie zwyczaju przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z rodziną;

3. UCZESTNICY KONKURSU:
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I: przedszkolaki
Kategoria II: I-III klasa szkoły podstawowej
Kategoria III: IV-VIII klasa szkoły podstawowej
Kategoria IV: młodzież i osoby dorosłe

4. TERMIN KONKURSU:
a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie podpisanej pracy w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie; ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
1) Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa w składzie:
- Lilia Estkowska— dyrektor M-GOK
- Grażyna Chojnowska— nauczyciel wychowania przedszkolnego,
- Dorota Mężeńska— instruktor k.o
Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane ozdoby na choinkę. Zabawka powinna być samodzielnym dziełem. Dopuszcza się ewentualną pomoc rodzica lub wychowawcy w trakcie wykonywania trudniejszych elementów ozdoby, szczególnie w przypadku przedszkolaków i uczniów z klas I i II.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę choinkową.
b) Wybór materiałów służących do wykonania ozdoby choinkowej jest dowolny.
Nie dopuszcza się jedynie stosowania gotowych półproduktów oraz powszechnie dostępnych zestawów służących do tworzenia zabawek choinkowych. Ponadto wyklucza się sięganie w pracy po produkty żywnościowe, takie, jak: makaron, groch, fasola, kasza itp., ze względu na sprzeczność z tradycją, która nie pozwalała na wykorzystywanie pożywienia dla zabawy bądź ze względów estetycznych. Prace, które będą zawierały wyżej wymienione artykuły zostaną wykluczone z Konkursu!
c) każda praca powinna być zaopatrzona W solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki,
d) W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:
- nawiązanie do tradycyjnych ozdób choinkowych bądź to poprzez wykorzystanie popularnych niegdyś wzorów i kształtów zabawek, bądź przez użycie materiałów dostępnych na początku ubiegłego stulecia (W skali 1-10 punktów),
- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne (w skali 1-10 punktów);
Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
a) Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie
b) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 10 grudnia 2019 r.
c) Dla laureatów Konkursu w trzech kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikacje fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.
b) Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.