26 listopada 2019 r. o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów Nr XI/19 z 20.09.2019 r. oraz Nr XII/19 z 18.10.2019 r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 16. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowogród za rok szkolny 2018/2019.
 17. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Przedstawienie informacji Burmistrza Nowogrodu z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 19. Sprawy różne.