Mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest (m.in. eternit) w roku 2020 proszeni są o złożenie w terminie do 15 grudnia 2019 r. odpowiedniego wniosku wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest.

Na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane osoby Urząd Miejski w Nowogrodzie wystąpi o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W przypadku uzyskania dofinansowania prac zostanie wyłoniona firma, która zajmie się ww. pracami.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

Dokumenty niezbędne do wypełnienia (wniosek wraz z załącznikami) dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz na stronie BIP tut. urzędu (zakładka Poradnik interesanta - druki, formularze - ankieta dotycząca dofinansowania prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest)

Osoba prowadząca sprawę – Beata Żebrowska, pokój nr 9, Urząd Miejski w Nowogrodzie, tel. 86 217 55 28 wew. 21.

 

<<Ankieta dotycząca dofinansowania>>

<<Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością>>