16 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Nowogród.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Sławcu.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok.
  7. Sprawy różne.