30 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Nowogród
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Nowogród, określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowogród
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na rok 2020
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023
 14. Sprawy różne