wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 18/1/17 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14.03.2017 r.) zaprasza się Wykonawców do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie

 I. Zamawiający: Gmina Nowogród
Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

NIP  718 214 47 76

Tel/fax  86 217 55 28, 86 217 55 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie:

- budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 0,50 km do rowu melioracyjnego z niezbędnymi obiektami inżynierskimi (separatory, osadniki, przepompownie, itp.),

- udrożnienia rowu melioracyjnego na odcinku ok. 1,10 km i odprowadzeniu wód opadowych do  odbiornika końcowego, tj. rzeki Narew za pomocą odpowiedniego wylotu.

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w części istniejącego odcinka ks250 do studni z kanałem  ks315, tj. ok 500 metrów,

- badania geologiczne,

- opracowanie wtórnika geodezyjnego z mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 (w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Łomży),

- opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

- opracowanie materiałów do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w formie 

   decyzji jako warunek konieczny,

- potwierdzenie zgody właścicieli gruntów na zajęcie terenu i przeprowadzenia robót budowlanych, 

- inne opracowania oraz opinie i uzgodnienia wynikające z charakterystyki terenu (Natura 2000),

- naniesienie sieci na mapy ewidencyjne Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

   Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łomży.  

W przypadku konieczności – opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku z Wykonawcą zostanie zawarta oddzielna umowa.

 

II. Termin realizacji całości dokumentacji do 30 września 2020 r.

Terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji:

- materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia do 17.02.2020 r.

- materiały do decyzji celu publicznego (odcinek od granicy działek 108/2 i 1913 do działki nr 101/4 – początek rowu melioracyjnego) do 28.02.2020 r.

- operat wodnoprawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego do 01.06.2020 r.

- ewentualny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do 01.08.2020 r.

 

III.  Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi,

- posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych branży sanitarnej i/lub bez ograniczeń,

- są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca, który nie spełnia wszystkich powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

 

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia bez raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

- kopię dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,

- kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

W załączeniu – wariant przebiegu odprowadzenia wód opadowych - załączniki nr 4, 4a, 4b.

Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.

Kontakt:

– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28;

– Elżbieta Stankiewicz tel. 86 217 55 23.

 

Składane na załączonych formularzach oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 20; e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie.

Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2020 r. godz. 12.00.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4a

Załącznik 4b