Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że rozpoczął realizację projektów pozakonkursowych  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych na aktywizację osób bezrobotnych. tj.:

  1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (Vl), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na regionalnym rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Dziś bierni — jutro aktywni (VI), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 z Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczości i aktywność zawodowa. Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez z zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

W związku z powyższym do udziału we wskazanych projektach Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zaprasza byłych uczestników projektów z zakresu wyłączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie lub bezpośrednio z pośrednikami pracy, albo osobami realizującymi poszczególne formy aktywizacji. Szczegółowe informacje dotyczące projektów zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu www.lomza.praca.gov.pl