22 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Nowogród

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na  2020 rok

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023

7. Sprawy różne.