na nadzór inwestorski branży sanitarnej w zakresie: Zadania 3 - realizacja przebudowy sieci wodociągowej Mątwica–Szablak w ramach projektu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach.”

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 18/1/17 Burmistrza Nowogrodu
z dnia 14.03.2017 r.) zaprasza się Wykonawców do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją przebudowy sieci wodociągowej Mątwica – Szablak.

 

Zamawiający: Gmina Nowogród

Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

NIP  718 214 47 76

Tel/fax  86 217 55 28, 86 217 55 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski branży sanitarnej w zakresie realizacji przebudowy  sieci wodociągowej Mątwica - Szablak.

 

Przebudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach: 69, 70, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 87, 89, 90/2, 191 obręb ewidencyjny 0008 Mątwica oraz na działkach o numerach: 196/2, 210/2, 211/2, 222 obręb ewidencyjny 0013 Szablak, jednostka ewidencyjna 200704_5 Nowogród.

Projektuje się przebudowę wodociągu na sieć z rur PE 160 i połączenie sieci wodociągowej w Szablaku z siecią w miejscowości Mątwica. Sieć wodociągowa wykonywana będzie horyzontalnym przewiertem kierunkowym, jest technologią bezwykopową polegającą na instalowaniu rurociągów przy użyciu wiertnic horyzontalnych. Długość przebudowywanego wodociągu  1390 m.

Szczegółowy zakres objętego nadzorem zadania dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl  

zakładka  Zamówienia publiczne / Przetargi   / Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane 

Gmina Nowogród: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach. „Zadanie 3 - realizacja przebudowy sieci wodociągowej Mątwica – Szablak”.

 

II. Termin realizacji do dnia 31.10.2020 r.

 

III.    Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
  niezbędnym do wykonania usługi,

- posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych branży 
  sanitarnej ograniczone lub bez ograniczeń,

-   są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,

-   posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca, który nie spełnia wszystkich powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-  prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
      zaproszenia,

- kopię dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych
      funkcji technicznych w budownictwie,

-   kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,

-   kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.

Kontakt:

– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28;

- Elżbieta Stankiewicz tel. 86 217 55 28 w. 23.

 

Składane na załączonych formularzach  oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście
lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 20; e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją przebudowy sieci wodociągowej Mątwica– Szablak.

 

Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2020 r. godz. 10.00.

<<Formularz oferty>>

<<Projekt umowy>>

 

Więcej...