4 marca 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród w trybie bezprzetargowym – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Sławiec w trybie przetargowym – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Nowogród – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Nowogród – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród – opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogród w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych– opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok – opinia Komisji Rewizyjnej
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023 - opinia Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innych uzależnień za 2019 rok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie
 16. Sprawy różne