w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

<<Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Nowogrodu>>