na nadzór inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej w zakresie: Zadania 1 -  opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach.”

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 18/1/17 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14.03.2017 r.)  zaprasza się Wykonawców do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej nad realizacją  Zadania 1 -  opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający: Gmina Nowogród

Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

NIP  718 214 47 76

Tel/fax  86 217 55 28, 86 217 55 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej nad realizacją Zadania 1 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje nadzór inwestorski nad:

- etapem projektowania przebudowy stacji uzdatniania wody w Sławcu z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji. W szczególności konsultowanie i zatwierdzanie projektowanych rozwiązań. Rozpatrywanie ich zgodności z obowiązującym prawem i normami oraz aktualną wiedzą techniczną.

- etapem wykonawstwa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji.

Przebudowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody obejmuje:

- dwie studnie głębinowe o głębokości 74,0 i  82,0  m;

- budynek stacji uzdatniania wody;

- budowę dwóch nowych  zbiorników na wodę po 100 m3 każdy;

- infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektów i urządzeń;

- montaż urządzeń elektronicznych kontroli pracy instalacji pomp czerpalnych i tłocznych;

- montaż instalacji i urządzeń automatycznego uruchamiania agregatu prądotwórczego;

- wykonanie instalacji grzewczej stacji;

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

- ocieplenie ścian  budynku;

- wykonanie drogi dojazdowej;

- inne roboty zapewniające właściwe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody.

Szczegółowy zakres objętego nadzorem zadania dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/521518-n-2020.html  

 

II. Termin realizacji do dnia 15.12.2022 r.

 

III.  Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją  budowy, przebudowy, rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz dysponują potencjałem technicznym  niezbędnym do wykonania usługi, tj. posiadają co   
 najmniej po 1 osobie, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

-   posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych branży sanitarnej bez ograniczeń,

-   posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych branży elektrycznej w  ograniczonym  zakresie lub bez ograniczeń,

-  posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych branży budowlanej w  ograniczonym  zakresie lub bez ograniczeń,

-   są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,

-   posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca, który nie spełnia wszystkich powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

 

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-  prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,

-   wypełniony wykaz wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia,

-   wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,

- kopie dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

-   kopie dokumentów potwierdzających członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,

-   kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.

Kontakt:

– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28 w. 24;

- Elżbieta Stankiewicz tel. 86 217 55 28 w. 23.

 

Składane na załączonych formularzach oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 20; e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową stacji uzdatniania wody w Sławcu.

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2020 r. godz. 10.00.

 

<<Załącznik nr 1>> Formularz oferty

<<Załącznik nr 2>> Doświadczenie zawodowe

<<Załącznik nr 3>> Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

<<Załącznik nr 4>> Projekt umowy