29 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2020r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr 645 o długości odcinka 990 m, gm. Nowogród”
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi powiatowej nr 1912B o długości odcinka ok. 500 m, gm. Nowogród”
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok. 600 m, gm. Nowogród”
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności opłaty targowej
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na 2020-2023
 11. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla gminy Nowogród
 12. Sprawy różne.