Policjanci z Posterunku w Nowogrodzie informują, że z przeprowadzonych konsultacji społecznych zorganizowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Łomży z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych i mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika między innymi, że poważnym problemem na terenie miasta i gminy Nowogród, zgłaszanym przez mieszkańców jest kwestia wałęsających się psów.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, część psów faktycznie może nie posiadać właścicieli, gdyż została przez nich na przykład porzucona lub same uciekły. Znaczna jednak część wałęsających się psów posiada właścicieli, którymi są mieszkańcy naszej gminy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że Ustawodawca nałożył na właścicieli psów szereg obowiązków, w tym obowiązek właściwego zabezpieczenia zwierzęcia. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że sytuacja, w której właściciel psa dopuszcza, aby jego pies biegał luzem po miejscowości, polach czy lasach jest niedopuszczalna i niezgodna z prawem, za co, zgodnie z dyspozycją art. 77 kodeksu wykroczeń oraz taryfikatorem mandatów grozi kara pieniężna w wysokości od 50 do 250 zł.

W przeszłości, niestety oprócz różnego rodzaju szkód materialnych wyrządzonych przez niewłaściwie zabezpieczone psy, za które grozi właścicielowi odpowiedzialność finansowa, zdarzały się także przypadki pogryzienia ludzi przez psy, w tym dorosłych i dzieci. U ofiar pogryzienia proces leczenia nierzadko przebiegał bardzo długo i wiązał się ze znacznymi dolegliwościami bólowymi. W takich przypadkach, niektórzy właściciele psów ponieśli odpowiedzialność karną za przestępstwa na przykład z art. 157 kk lub 160 kk.

Dbając o życie i zdrowie mieszkańców naszej Gminy, zwracam się do osób posiadających psy o traktowanie ich w sposób odpowiedzialny oraz zabezpieczenie ich w sposób uniemożliwiający wyrządzenie jakiejkolwiek szkody.

Jednocześnie informuję, że w najbliższej przyszłości oraz w terminach późniejszych będą prowadzone przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Nowogrodzie działania  kontrolne, w celu sprawdzenia sposobu trzymania psów przez ich właścicieli.

Wobec osób, które dopuszczą się nieprawidłowości będą wyciągane przewidziane prawem konsekwencje.