na nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zakresie: Zadania 4 - budowa oczyszczalni w Ptakach w ramach projektu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach.”

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 18/1/17 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14.03.2017 r.) zaprasza się Wykonawców do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją budowy oczyszczalni w Ptakach.

 

Zamawiający: Gmina Nowogród

Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

NIP  718 214 47 76

Tel/fax  86 217 55 28, 86 217 55 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zakresie realizacji budowy oczyszczalni w Ptakach.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- wyposażenie istniejących zbiorników betonowych w urządzenia technologiczne do  oczyszczania ścieków bytowych,

- umieszczenie w istniejących zbiornikach betonowych wyposażenia technologicznego, bez posadowienia dodatkowych zbiorników, komór lub korpusów,

- technologia oczyszczania ścieków oparta na procesach mechaniczno-biologicznych,

- oczyszczanie biologiczne realizowane poprzez stale zanurzone złoże biologiczne,

- wypełnienie złoża biologicznego o właściwej powierzchni czynnej nie mniejszej niż  200m²/m³,

- grawitacyjny przepływ ścieków wzdłuż kolejnych komór – nie należy stosować  dodatkowych pomp w celu wymuszenia przepływu,

- technologia oczyszczania przystosowana do obciążenia ładunkami zanieczyszczeń: BZT=  13,50 kg/d, Zog = 15,75 kg/d, Nog = 2,70 kg/d, Pog = 0,40 kg/d,

- technologia oczyszczania przystosowana do przepływu średniodobowego Qśr;d <= 22,5  m³/d, maksymalnego przepływu dobowego Qmax;d <= 45 m³/d, maksymalnego przepływu  godzinowego Qmax;h <= 4,5 m³/h,

- wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną zlokalizowane w suchej studni  instalacyjnej i rozdzielnicy zasilająco-sterującej,

- wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane do pracy w środowisku  agresywnym,

- zamontowanie bramy  wjazdowej o szerokości 5 m od strony ulicy, która umożliwi  prowadzenie prac eksploatacyjnych oczyszczalni,

-  utwardzenie terenu kostką betonową na terenie oczyszczalni na szerokości bramy wjazdowej.

 

Szczegółowy zakres objętego nadzorem zadania dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu---roboty-budowlane-37.html

 

II. Termin realizacji do dnia 31.10.2020 r.

 

III.  Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi,

- posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych branży sanitarnej ograniczone/lub bez ograniczeń,

- są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca, który nie spełnia wszystkich powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

 

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,

- kopię dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,

- kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.

Kontakt:

– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28;

- Elżbieta Stankiewicz tel. 86 217 55 28.

 

Składane na załączonych formularzach  oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 20; e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat:  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  budowy oczyszczalni w Ptakach.

Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2020 r. godz. 10.00.

 

Załączniki