Na podstawie  nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.)

1. Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. po  uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców  realizowane będą zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  w ZSS, w Nowogrodzie. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

2. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.  uczniom klasy VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty (z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki), oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

  • Formę konsultacji ustali dyrektor szkoły w zależności od warunków epidemiologicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje, przy spełnieniu wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  • Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Każdy rodzic i ośmioklasista drogą e-mail otrzymają od wychowawcy informację formie i terminach konsultacji (każda  klasa VIII podzielona  zostanie  na 2 grupy).

 

3. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do  dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice  mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkoły  podstawowej  i przedszkola. W przypadkach, o których mowa wyżej, rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio: dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

4. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o uczęszczaniu na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze(po złożeniu deklaracji) .

  • Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową, w zakresie klas I– III, działalności opiekuńczo-wychowawczej poprowadzą wychowawcy świetlicy szkolnej. W razie zaistnienia takiej potrzeby, zajęcia te będą mogli prowadzić również inni nauczyciele zatrudnieni w zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć dyrektor szkoły będzie zlecać nauczycielom, którzy z  uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii, nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania.
  • Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową, w zakresie klas I–III, działalności dydaktycznej poprowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach(nauczanie zdalne).
  • Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły (w ZSS w formie zdalnej-  drogą e-mail). Dyrektor szkoły ustalił, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach.

5. Od dnia 1 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o uczęszczaniu na konsultacje z nauczycielami, z wybranych przez siebie przedmiotów (wpisanych w oświadczeniu przesłanym do wychowawcy) .