z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Sławcu”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 13 ust. 1-3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Prowadzenie dziennego Domu Senior + w Sławcu.

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 § 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, jego warunki, tryb, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty, wysokość środków finansowych na realizację zadania, okres jego realizacji stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 § 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl;

2) na stronie internetowej organu administracji publicznej - nowogrod.com

3) w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Grzegorz Andrzej Palka

 

<Załącznik do zarządzenia nr 69/19>>

<Ogłoszenie nabór do komisji konkursowej> 

<Sprawozdanie>

<Umowa o realizację zadania publicznego>

<Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych>