Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim

W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Nowogród. Według danych z 30 czerwca 2010 gminę zamieszkiwało 3997 osób.

Rolnictwo 
Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. Dominuje sektor prywatny (82%). Użytki rolne stanowią 68,8% powierzchni gminy i są dość słabej jakości. Grunty orne klasy V-VI stanowią 56.6%. Użytki zielone występują w dnach dolin rzecznych i obniżeniach terenu. 
Gospodarstwa rolne w gminie są średniej wielkości. Ponad 65% to gospodarstwa do 10 ha (w tym 61% to gospodarstwa do 5 ha). Wzrasta liczba gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej. Obecnie jest ich ok. 17%. Dominuje produkcja mieszana i hodowla bydła mlecznego. Blisko 30% gospodarstw rolnych prowadzi również działalność pozarolniczą.

Gospodarka komunalna
Gmina jest zwodociągowana w 99%. Wodociąg łączy 15 miejscowości. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 51,13 km. Korzysta z niej 1042 gospodarstw domowych. Każdy kto chciał i chce mógł i może zostać przyłączony do sieci.
Gmina Nowogród posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, oddaną do użytku w 1992 roku, o wydajności 300 m3 na dobę. Sieć kanalizacji sanitarnej oparta jest na układzie grawitacyjno-pompowym. Jej długość wynosi 7,4 km, 301 przyłączy. Obsługuje jedynie Nowogród - część gospodarstw domowych z terenu miasta. Pozostałe gospodarstwa na terenie gminy, korzystają z przydomowych, lokalnych zbiorników bezodpływowych.
Obecnie trwa budowa przydomowych oczyszczalni z filtrem roślinnym, które prawie w 100% oczyszczają ścieki powstające w naszych gospodarstwach domowych. Mieszkańcy zdecydowali, że budują je indywidualnie.
Od roku 2008 prowadzimy segregację odpadów komunalnych. Realizacja programu jest coraz skuteczniejsza. Składowisko odpadów w Nowogrodzie będziemy rekultywować i kształtować mastabę. Odpady komunalne z terenu gminy są przewożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii. Odbiór odpadów od mieszkańców prowadzi, wyłoniona w przetargu nieograniczonym, firma Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk z Łomży.