Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.
Program skierowany jest do:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi asystenta osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Gmina Nowogród planuje przystąpić do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie lub telefonicznie (86) 217-55-61 do 12 września 2023 r.
 

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024