Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gmina Nowogród realizuje kolejną edycję resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Na realizację zadania Gmina Nowogród otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 912,20 zł, co stanowi ogólną wartość Programu.

Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Nowogrodzie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Nowogród do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami wsparcia są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 2. załatwianiu spraw urzędowych;
 3. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

 1. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej;
 2. usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
  w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

UCZESTNIK PROGRAMU NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI ASYSTENTA

 Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są
o dostarczenie
stanowiących załączniki do Programu:

 • karty zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 
 • karty zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
 • klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - OPS
 • klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - Minister 
 • Oświadczenie uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika*Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
 • Oświadczenie osoby wskazanej do wykonywania usługi asystenta – zgoda na przetwarzanie danych osobowych(w przypadku wskazania asystenta)

Dokumenty są dostępne w plikach do pobrania oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18 - 414 Nowogród, które należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres w terminie do 24 lutego 2023r.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod nr tel. (86) 217-55-61
oraz na stronie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 [tutaj]

 

 Pliki do pobrania: