w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Nowogród.

<<Zarządzenie nr 56/18 Burmistrza Nowogrodu>>