Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w Gminie Nowogród.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Termin składania ofert: do 15 stycznia 2019
 2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Nowogrodzie
 3. Wyboru ofert dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Oferta powinna zawierać:
  • Temat, formę zajęć, program, cel zajęć (zachęcamy do korzystania z programów rekomendowanych www.programyrekomendowane.pl)
  • Imię i nazwisko prowadzącego, adres
  • Potwierdzenie kwalifikacji uprawniających do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminarz zajęć
  • Proponowaną stawkę godzinową brutto
  • Liczbę godzin zajęć, łączną wartość projektu
 5. W przypadku rezygnacji oferenta lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zajęć Komisja może ponownie rozpatrzyć złożone oferty w lutym lub ogłosić ponowny nabór ofert.
 6. Z oferentem będą zawierane umowy cywilno- prawne na realizację zajęć.