17 stycznia w Mątwicy odbyło się oficjalne przekazanie terenu budowy inwestycji pn.” Budowa i rozbudowa odcinka drogi 645 Nowogród - Łomża wraz z obwodnicą Starych Kupisk”.

Remont Nowogrodzkiej w Łomży i drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Łomża 

Zapraszamy do aplikowania o środki z KSOW.

Z związku z Sylwestrem strażacy przypominają i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odpalania fajerwerków.

W dniu 18.12.2017 r. Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 – miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża, pow. łomżyński, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski”,
w zakresie robót budowlanych obejmujących:
1. budowę jezdni szerokości 7,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy,
2. przebudowę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką, zjazdami i ciągiem pieszo-rowerowym,
3. budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej, bitumicznej oraz z kostki betonowej,
4. budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej,
5. budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie projektowanej trasy o szerokość 3,00 m,
6. budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,
7. budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz na terenie zabudowanym 
o szerokość 2,00 m,
8. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
9. budowę zatoki do ważenia pojazdów,
10. przebudowę wodociągu, budowę i przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia, niskiego napięcia oraz oświetleniowej, budowę kanalizacji deszczowej 
z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę drenażu,
11. budowę kanału technologicznego,
12. budowę i przebudowę rowów przydrożnych.

Kilkuset mieszkańców i zaproszeni goście uczestniczyli w dwunastym Dniu Świątecznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie oraz Gminę Nowogród. Dzień Świąteczny na który zapraszał ks. Proboszcz Remigiusz Krajewski podczas niedzielnych nabożeństw rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

Pół wieku razem spędziło ze sobą 9 par małżeńskich z gminy Nowogród. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu wraz z sekretarz Marleną Bałazy. 

Ponad czterdzieści osób z gminy Nowogród uczestniczyło w spotkaniu edukacyjno-warsztatowym pn. „Produkty rolne z Podlaskiego w walce z cukrzycą” realizowanym przez Sekretariat Regionalny KSOW.

Miło nam poinformować że nasze przedsięwzięcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród" otrzymało dofinansowanie.