IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie meteorologiczne 2 stopnia - upał

W niedzielne popołudnie w Małym Płocku podczas festynu "8 Gmin w Jednej Krainie" prezentowały się zespoły z terenu LGD "Kraina Mlekiem Płynąca", a wśród nich Gmina Nowogród. Przed publicznością wystąpił Dziecięcy Zespół Folklorystyczny z Nowogrodu.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Jak co roku w festynie udział wzięli  przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Posterunku  Policji z Nowogrodzie, OSP Nowogród, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, Nadleśnictwa Nowogród, Firmy SEBEX, Banku Spółdzielczego w Nowogrodzie i Rady Rodziców. Tegoroczną edycję festynu uświetnili swoją obecnością żołnierze 13 Batalionu Lekkiej Piechoty z Łomży oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień z Łomży.

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

We wtorek 4 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie miały miejsce przesłuchania gminnego konkursu recytatorskiego "O złotą różdżkę dobrej wróżki".

Kamila Pietranik z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie oraz Jan Saniewski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie zdobyli tytuł mistrza gramatyki niemieckiej w konkursie organizowanym po raz kolejny w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

INFORMACJA z dnia 3 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023.

 

Burmistrz Nowogrodu informuje, że Rada Miejska w Nowogrodzie przystępuje do wyboru:

1)  8 ławników do Sądu Okręgowego w Łomży

2)  1 ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży

na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

-   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2019r., poz. 52),

-   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 Nr 121 poz. 693).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)  prezesi właściwych sądów;

2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, pok. Nr 2 w godz. pracy urzędu, tel. 86-217-55-20 (-28)

 

Wyborów ławników dokona Rada Miejska w Nowogrodzie w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

 

<<Karta zgłoszenia>>

<<Lista osób zgłaszających kandydaturę>>

<<Oświadczenie>>

<<Oświadczenie rodzicielstwo>>