Symbolicznego przekazania kluczy na ręce kierownika posterunku w Nowogrodzie aspiranta sztabowego Mariusza Gołąbka dokonali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem, Komendantem Miejskim Policji w Łomży młodszym inspektorem Krzysztofem Woźniewskim, a także poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wójt Gminy Zbójna Elżbieta Parzych i Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019r., poz. 1437 z późn.zm.);

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r., poz.2294),

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 03.09.2020r. z wodociągu Sławiec - Biblioteka Mątwica ( woda z sieci ):

- Sprawozdanie z badań nr. 439495/20/SOK z dnia 16.09.2020r. z badań próbki wody.

stwierdza przydatność wody do spożycia 

w zakresie badanych parametrów

Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do sprzedaży

<<Zarządzenie nr 60/2020>>

Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do sprzedaży

<<Zarządzenie nr 59/2020>>

 

W czwartek 24 września 2020 r. plenerowe studio Radia Nadzieja z Rajgrodu. Transmisje z konferencji o 11.40, 12.15 i 12.30. Zapraszamy!

Ogłaszam nabór wniosków na Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2020 – 2021 na mocy uchwały nr IX/49/2019 r. Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2019 r. poz. 4397 i 5229), określającej zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium jest forma realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

We wtorek 22 września 2020 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym. „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020.

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego i zarejestrowanych w ARiMR.