PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Łomża

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Jak co roku w festynie udział wzięli  przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Posterunku  Policji z Nowogrodzie, OSP Nowogród, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, Nadleśnictwa Nowogród, Firmy SEBEX, Banku Spółdzielczego w Nowogrodzie i Rady Rodziców. Tegoroczną edycję festynu uświetnili swoją obecnością żołnierze 13 Batalionu Lekkiej Piechoty z Łomży oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień z Łomży.

IMGW w Białymstoku wydał ostrzeżenie 1 stopnia - burze z gradem

We wtorek 4 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie miały miejsce przesłuchania gminnego konkursu recytatorskiego "O złotą różdżkę dobrej wróżki".

Kamila Pietranik z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie oraz Jan Saniewski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie zdobyli tytuł mistrza gramatyki niemieckiej w konkursie organizowanym po raz kolejny w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

INFORMACJA z dnia 3 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023.

 

Burmistrz Nowogrodu informuje, że Rada Miejska w Nowogrodzie przystępuje do wyboru:

1)  8 ławników do Sądu Okręgowego w Łomży

2)  1 ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży

na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

-   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2019r., poz. 52),

-   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 Nr 121 poz. 693).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)  prezesi właściwych sądów;

2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, pok. Nr 2 w godz. pracy urzędu, tel. 86-217-55-20 (-28)

 

Wyborów ławników dokona Rada Miejska w Nowogrodzie w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

 

<<Karta zgłoszenia>>

<<Lista osób zgłaszających kandydaturę>>

<<Oświadczenie>>

<<Oświadczenie rodzicielstwo>>

 

Województwo: Podlaskie, Powiat:  Łomża

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica jara

Data publikacji komunikatu:  24-05-2019 r.

Na plantacjach pszenicy jarej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy jarej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 Wiosną grzyb ten wytwarza bardzo duże ilości zarodników konidialnych, które zakażają nowe liście i rośliny. Zarodnikowaniu sprzyja sucha i ciepła pogoda. Optymalne warunki do infekcji to temperatury 12-20 o C i wysoka wilgotność w łanie. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy jarej
są następujące:

  • faza od początków krzewienia do końca krzewienia 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
  • faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
  • faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

 

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

  • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
  • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
  • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
  • stosowanie prawidłowego zmianowania
  • odpowiedni dobór odmian
  • zaprawianie nasion

 

 

Roślina: Truskawka
Agrofag: Kwieciak malinowiec
Data rozpoczęcia zabiegów: 2019-05-24
Szczegóły:
Truskawce zagraża kwieciak malinowiec.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania kwieciaka malinowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Chrząszcze pojawiają się na plantacjach zwykle około połowy kwietnia, żerują na liściach, wyjadając
w nich małe, owalne dziurki. Główne szkody to podcięte szypułki pąków kwiatowych, które zwisają
i opadają (w pąkach są jaja, a później brudnobiałe larwy).

Zalecenia:
Lustracje na plantacjach przeprowadza się około 1-2 tygodnie przed kwitnieniem oraz po rozwinięciu się pierwszych kwiatów. Stwierdzenie obecności 2 chrząszczy strząśniętych z 200 kwiatostanów jest podstawą do zastosowania zabiegów zwalczających szkodnika.

Zabiegi wykonuje się przed kwitnieniem i ewentualnie na początku kwitnienia.

 

 

Roślina: Kukurydza zwyczajna
Agrofag: Ploniarka zbożówka
Data rozpoczęcia zabiegów: 2019-05-24
Szczegóły:
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania ploniarki zbożówki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji
Zalecenia:
Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest I pokolenie. Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą. Po 7-14 dniach,
w okresie rozwijania się 3 –liścia, wylęgają się larwy, które wgryzają się do roślin kukurydzy. Rozwojowi ploniarki zbożówki sprzyjają chłodne wiosny.

Stwierdzenie 5 lub więcej jaj na 10 roślinach kukurydzy jest sygnałem do wykonania zbiegu zwalczającego. Termin zabiegu przypada na ogół w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia (najpóźniej, gdy długość blaszki trzeciego liścia będzie równa długości drugiego liścia).
W rejonach corocznego silnego występowania ploniarki zbożówki zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w powyższym terminie bez prowadzenia analiz na obecność jaj.

Ograniczyć szkody powodowane przez ploniarkę zbożówkę można także poprzez:
• wczesny siew kukurydzy
• prawidłową agrotechnikę (orki i podorywki)
• zaprawianie nasion

 

Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,
2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.
Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

 

Pakunek o nieznanej zawartości przypominający ładunek wybuchowy na terenie szkoły, ewakuacja uczniów i pracowników oraz sprawdzenie budynku przez wyspecjalizowane służby. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo – sztabowych zorganizowanych przez funkcjonariuszy z łomżyńskiej Policji. Działania zrealizowane zostały przy współpracy ze Strażą Pożarną, Grupą Ratowniczą Nadzieja, dyrekcją Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz Urzędem Miejskim w Nowogrodzie. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania w sytuacji kryzysowej.