W związku z pracami przy ociepleniu fundamentów oraz montażu drenażu pod rampą schodów przy kuchni szkoły informujemy, że od soboty 3.12.2022 r. prowadzone będą prace w pasie chodnika i drogi wjazdowej do szkoły.

Trwa rekrutacja do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - opady marznące

Burmistrza Nowogrodu z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród i Gmina Piątnica działając w Partnerstwie podjęły wyzwanie przygotowania wspólnej Strategii rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

We wtorek 8 listopada 2022 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów Nr XXXIX/22 z dnia 23.09.2022r. oraz Nr XL/22 z dnia 30.09.2022r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2028
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 rok
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie bezprzetargowym
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowogród za rok szkolny 2021/2022.
 10. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 11. Przedstawienie informacji Burmistrza Nowogrodu z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 12. Sprawy różne