7 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Dawniej w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem mieszkańcy kurpiowskich wsi spotykali się na tzw. świętych wieczorach. Święte wieczory zastąpiły dziś spotkania w remizach wiejskich. Mieszkańcy wspólnie gotują, świętują, dbają też o to, żeby tradycje ludowe nie zaginęły.

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w Gminie Nowogród.

Gmina Nowogród otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łączna wartość przekazanego sprzętu to 27 198 zł. przy 1% udziału środków własnych gminy.

28 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży  i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 11 stycznia 2019r. w godz. 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica. Następnie po zajęciach będą wydawane artykuły żywnościowe z magazynu znajdującego się w Kownatach osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie. Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej których dochód od 1 października 2018r. nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł  dla osoby w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej  z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej).  

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie
(86) 217-55-61.

IMGW w Białymstoku wydało ostrzeżenie I stopnia - opady marznące

To już tradycja, że przed świętami Bożego Narodzenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie organizuje Dzień Świąteczny. Współorganizatorami spotkania jest Gmina Nowogród, Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne.