Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

W maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

W poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowogród zaopatrującego miejscowości: Baliki, Kupnina, Morgowniki, Nowogród, Ptaki

Biuro Prognoz w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

DLA KOGO. Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn zatrudnionych w 445 mikro, małych, średnich i dużych firmach z obszaru całej Polski. Zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego, oraz na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków.

Uczniowski Klub Sportowy Junior organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.  Z wyjazdu letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież urodzone po 1 stycznia 2008 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.