Obwieszczenie wojewody podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Konsorcjum firm PBK sp. z o.o., Unibep S.A. oraz BIK-Projekt sp. z o.o. informuje, że przystępuje do realizacji zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski”.

psy

17 stycznia w Mątwicy odbyło się oficjalne przekazanie terenu budowy inwestycji pn.” Budowa i rozbudowa odcinka drogi 645 Nowogród - Łomża wraz z obwodnicą Starych Kupisk”.

Remont Nowogrodzkiej w Łomży i drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Łomża 

Zapraszamy do aplikowania o środki z KSOW.

Z związku z Sylwestrem strażacy przypominają i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odpalania fajerwerków.

W dniu 18.12.2017 r. Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 – miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża, pow. łomżyński, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski”,
w zakresie robót budowlanych obejmujących:
1. budowę jezdni szerokości 7,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy,
2. przebudowę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką, zjazdami i ciągiem pieszo-rowerowym,
3. budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej, bitumicznej oraz z kostki betonowej,
4. budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej,
5. budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie projektowanej trasy o szerokość 3,00 m,
6. budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,
7. budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz na terenie zabudowanym 
o szerokość 2,00 m,
8. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
9. budowę zatoki do ważenia pojazdów,
10. przebudowę wodociągu, budowę i przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia, niskiego napięcia oraz oświetleniowej, budowę kanalizacji deszczowej 
z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę drenażu,
11. budowę kanału technologicznego,
12. budowę i przebudowę rowów przydrożnych.

Kilkuset mieszkańców i zaproszeni goście uczestniczyli w dwunastym Dniu Świątecznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie oraz Gminę Nowogród. Dzień Świąteczny na który zapraszał ks. Proboszcz Remigiusz Krajewski podczas niedzielnych nabożeństw rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.